DeMotivators

6qa83s1

Έτσι έτσι.

30jjklf

Α ρε εποχές από παλιά.

53l8jn

Πάτρα Ρόδο Αίγιο όπου σκατά βρίσκεσαι για την πάρτυ σου φίλε. Πατά το ρε μαλάκα να δεις....

f38adi

Γαμάτο

Motivational_Poster_by_Tim_Ltd

που πάνε και τα βρίσκου ρεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Ε τι μας λες!

Untitled

Δεν το πιστευω. Απεργούν και οι δημόσιοι σήμερα? Ωχ απεργούν και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ. Καλέ απεργούν και οι συγκοινωνίες!

Απορώ γιατί το βάζουν! Αφού ειναι standard. Τζάμπα χαμένος χώρος σε μια εφημερίδα. Είναι γνωστό ότι απεργία ίσον= κάποιος κλάδος του δημοσίου ή όλος και πιθανά και κάποιος άλλος.

Έτσι θέλω απλά να ειρωνευτώ την συχνότητα και την ευκολία που ορισμένοι κλάδοι σε αυτή τη χώρα απεργούν. Τίποτα περισσότερο με την εφημερίδα.

Από την σημερινή City Press.

Ο τρελός του χωριού;

Δεδομένων των συνθηκών, ο κ. Καραμανλής

δεν πρέπει να απορρίπτει γελώντας την εξ

αριστερών ορμώμενη κριτική στα σχέδιά του.

Όπως έκανε την περασμένη Πέμπτη στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στο πέρας των εργασιών της
Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. Ο δημοσιογράφος του «Ριζο-
σπάστη» Π. Κακαλής τον ρώτησε:
«Την τελευταία δεκαετία οι τράπεζες είχαν κέρδη πάνω από
20 δισ. ευρώ. Ειδικά μάλιστα τη διετία 2006-2007 τα κέρδη έφτα-
σαν τα 9,2 δισ. ευρώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί θα πρέ-
πει να τους δώσουμε 28 δισ. ευρώ, ποσό που είναι 280 φορές με-
γαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται για το διαρκώς υπό σύ-
σταση Ταμείο κατά της Φτώχειας; Ποσό που είναι διπλάσιο από
το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό
του 2009 για την ασφάλιση, την περίθαλψη και την κοινωνική προ-
στασία; Δηλαδή για τις τράπεζες υπάρχει άφθονο χρήμα. Για τις α-
νάγκες των οικονομικά ασθενέστερων και των λαϊκών στρωμά-
των, ο προϋπολογισμός δεν αντέχει και πρέπει να προσέχουμε,
όπως είπατε, για να μην διακινδυνεύσουν οι δημοσιονομικές ι-
σορροπίες;».
Και ο κ. Καραμανλής γέλασε φωναχτά και είπε συγκαταβα-
τικά, πριν συνεχίσει με την απάντησή του: «Χαίρομαι πάντα αυτή
την ανταλλαγή απόψεων, πρέπει να σας πω».
Το πρόβλημα είναι ότι ο συνάδελφος δεν έθεσε κάποιο ακραίο
ερώτημα. Δεν είπε στον Καραμανλή «πρόεδρε, γιατί δεν βγαί-
νουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;» ή «γιατί δεν κρατικοποιούμε
τα πάντα;» ή «γιατί δεν παίρνουμε όλοι τους ίδιους μισθούς;». Ίσως
αυτά να τα λένε ακόμα κάποια μέλη του ΚΚΕ, όμως ο συγκεκρι-
μένος δημοσιογράφος στη συγκεκριμένη ερώτηση έθεσε ένα εύ-
λογο, σοσιαλιστικής σύλληψης ερώτημα, το οποίο όμως πρώτα
ήταν λογικό και μετά πολιτικό.
Δεν πρέπει ο πρωθυπουργός να απαντήσει πώς βρίσκονται
χρήματα για τη στήριξη των τραπεζών –χρήματα που ειλικρινώς
κανείς δεν έχει πιστέψει ότι πρόκειται ποτέ να φτάσουν στην πραγ-
ματική οικονομία– ενώ τόσο καιρό δεν βρίσκονται για τη στήριξη
των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων; Πώς μπορούμε
τώρα να αντέξουμε δημοσιονομικά πόρους που δεν δόθηκαν ποτέ
για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παι-
δείας; Δεν πρέπει ο πρωθυπουργός να έχει μια πειστική, αν όχι ει-
λικρινή, απάντηση να δώσει σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού
λαού που εδώ και αρκετό πλέον καιρό ζει με την καραμέλα της λι-
τότητας και παρακολουθεί το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών
να καταρρέει, χωρίς όμως να προκύπτουν οι αξιόπιστες και προ-
σβάσιμες λύσεις στον ιδιωτικό τομέα που προβλέπει η φιλελεύ-
θερη οικονομική θεωρία; Και, εντέλει, δεν πρέπει ο πρωθυπουρ-
γός να εμφανίζεται λίγο πιο εγκρατής στην υποστήριξη νεοφιλε-
λεύθερων αντιλήψεων σε μια περίοδο που το κράτος καλείται να
σώσει την ημέρα και που ο καπιταλισμός περνάει τη μεγαλύτερη,
ίσως, κρίση της ιστορίας του;
Ο κ. Καραμανλής απάντησε τελικά στο δημοσιογράφο ότι η ενί-
σχυση των 28 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες θα φανεί στην πραγματική
οικονομία και είναι ενίσχυση προς «τον μικρομεσαίο επιχειρηματία...
το νέο ζευγάρι που έχει δανειστεί για να αποκτήσει το πρώτο σπίτι
του» και κατέληξε ότι «στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι... να
αποφύγουμε κινδύνους στην απασχόληση, στους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, στα εισοδήματα... στο επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών».

Το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων
πολιτών υποβαθμίζεται σταδιακά λόγω
της ανικανότητας του κράτους να παρέμ-
βει στα καλοστημένα ιδιοτελή κυκλώματα
των κλειστών επαγγελμάτων, της αδυνα-
μίας του να πατάξει τη φοροδιαφυγή και
την εισφοροδιαφυγή, της πλημμελούς
προσπάθειάς του να μειώσει τη γραφει-
οκρατία, της αποτυχίας του να εξαφανίσει
τη διαφθορά. Θα έγραφα κι άλλα πολλά,
αλλά μου τελείωσαν τα συνώνυμα για τη
λέξη «ανικανότητα».
Στο πλαίσιο των παραπάνω, ίσως ο
πρωθυπουργός να πρέπει να μπει στη

μακριά λίστα ηγετών αναπτυγμένων,
καπιταλιστικών χωρών που με περι-
συλλογή και περίσσια ανησυχία παρα-
κολουθούν την κατάρρευση του συστή-
ματος, λόγω και της δικής τους ανικανό-
τητας (να τη πάλι η λέξη) να επιβάλουν
στην αγορά κάποιους κανόνες που θα ε-
ξασφάλιζαν την εύρυθμη λειτουργία της.
Ίσως ο κ. Καραμανλής να μην πρέπει να
γελάει όταν του τίθενται σοβαρά ερω-
τήματα στα οποία δεν έχει απαντήσεις.
Η «αριστερόστροφη» κριτική δεν έρχε-
ται από τον τρελό του χωριού, αλλά από
κάθε ανήσυχο πολίτη.

Συγνώμη για την μορφοποίηση αλλά το κείμενο έχει παρθεί από pdf από το www.freesunday.gr, και δεν είχα χρόνο και δίαθεση να το διορθώσω. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει link για το άρθρο της δημοσιογράφου παρα μόνο αναφορά στο όνομα και την εφημεριδά για την οποία έγραψε το άρθρο.

Πήγη Άρθρο της κα Ματίνα Στέβη στην Free Sunday.

Σαν αναγνώστης της εφημερίδας City Press έχω καταλήξει να εκτιμώ πάρα πολύ τα άρθρα του εκδότη της Κ. Κύρτσου αλλά και της κυρίας Στέβη η οποία προσεγγίζει τα θέματα μας της, κάπως περισσότερο από την πλευρά του τι ειναι κοινωνικά δικαίο, χωρίς όμως να πέφτει στην παγίδα του λαικισμού αλλά και της φιλοσοφίας των συνδικαλιστών και άλλων αριστερών-φιλελεύθερων σχημάτων.

Συμφωνώ απόλυτα με το παραπάνω άρθρο, το οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει το έργο της με μια απίστευτη υπεροψία προς τον μέσο πολίτη. Και αν είχε κάνει και κάτι να έλεγα οκ φίλε, είσαι και γαμώ και έκανες παπάδες συνεπώς μπορεί να ανεχτώ και μια υπεροψία εκ μέρους σου. Να τα έχεις όμως κάνει τόσο χάλια, ε συγνώμη αλλά δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία.

Evolution

Οι έξυπνοι άνδρες «έχουν και καλύτερο σπέρμα»

Βάζω τον τίτλο του άρθρου και μετά την παράθεση θα σχολιάσω σε κάτι που από την πράξη φαίνεται λάθος.

ΛονδίνοΗ ποιότητα του σπέρματος ενός άνδρα σχετίζεται άμεσα με την εξυπνάδα του, υποδεικνύει έρευνα Αμερικανών εξελικτικών ψυχολόγων. Υποστηρίζουν ότι νοημοσύνη αποτελεί ένδειξη υγείας με την ευρύτερη έννοια και χρησιμοποιείται ως κριτήριο από τις γυναίκες για να διαλέξουν ταίρι.

Η μελέτη του Τζόφρι Μίλερ στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού έδειξε ότι οι άνδρες με χαμηλές επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης τείνουν να έχουν λιγότερο και χαμηλότερης ποιότητας σπέρμα, ενώ για τους άνδρες με υψηλή νοημοσύνη ισχύει το αντίθετο.

Όπως δήλωσε ο Μίλερ παρουσιάζοντας την έρευνα με ομιλία του στο Χάρβαρντ, η σχέση μεταξύ νοημοσύνης και σπέρματος σημαίνει ότι η εξυπνάδα αποτελεί ένα μήνυμα προς τις γυναίκες για τη συνολικότερη υγεία ενός άνδρα.

Ο ερευνητής διευκρινίζει ότι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι απίθανο να ελέγχονται από τα ίδια γονίδια -φαίνεται ότι νοημοσύνη και ποιότητα σπέρματος συνδέονται έμμεσα, μέσω ενός πολύπλοκου ιστού βιολογικών και περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.

Η στατιστική σχέση σπέρματος-νοημοσύνης, η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματά του στην ηλεκτρονική έκδοση του New Scientist εντοπίστηκε με ανάλυση των στοιχείων για χιλιάδες βετεράνων του Βιετνάμ, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τεστ νοημοσύνης και είχαν προσφέρει σπέρμα.

Ακριβώς για ποιο λόγο υπάρχει η ανωτέρω σχέση είναι ασαφές. Ο Μίλερ πάντως δεν αποκλείει στοιχεία όπως η εξυπνάδα, η δημιουργικότητα και το χιούμορ να εξελίχθηκαν χάρη στις επιλεκτικές και απαιτητικές γυναίκες!

Πηγή

Τι λέει το παλικάρι ρε???? Έχει ρίξει ένα βλέφαρο στην κοινωνία και ειδικά στην Ελλάδα? Οι γυναίκες τους μαλάκες επιλέγουν ότι τους έξυπνους. Αυτούς που θα τους ταλαιπωρήσουν και θα κάνουν και καλά την σχέση πιο πικάντική. Αν πραγματικά οι γυναίκες επέλεγαν τους εξυπνότερους, τότε το φαινόμενο του κουλ αλλά βλάκα θα είχε εκλείψει σαν ιδεώδες. Επίσης θα είχε εκλείψει και ένα σύνολο ηλιθιοδοειδών κολυμάτων και κάλων στον εγκέφαλο, καθώς οι έξυπνοι άνθρωποι μετά από ένα σημείο είναι πολύ έξυπνοι για να αναλλώνονται σε τέτοιες μαλακίες.

DeMotivators

1220472025351

Αφού το θέτεις έτσι!

 

1221223163326
Αθάνατο Starcraft

 

1221226100819

ΤΕΛΕΙΟ!!!!

Ανέκδοτο

Ήταν κάποτε ένας άνεργος ηθοποιός ο οποίος είχε απελπιστεί να ψάχνει για δουλειά. Κάποια μέρα συναντά τυχαία έναν τύπο από τον ζωολογικό κήπο, που ψάχνει για ηθοποιούς. Του εξηγεί ότι οικονομικοί λόγοι, δεν τους επιτρέπουν να φέρουν έναν αφρικανικό γορίλα και ότι αναζητούν έναν ηθοποιό που θα παραστήσει τον γορίλα, μέχρις ότου συγκεντρωθεί το ποσό για την αγορά του αληθινού ζώου. Αν και του φάνηκε κάπως ανόητη η δουλειά αυτή, ο ηθοποιός τη δέχτηκε.
Τις πρώτες ημέρες καθόταν μέσα στο κλουβί του, σχεδόν ακίνητος και σκεπτόταν ότι δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ηλίθιοι οι επισκέπτες, που να νομίζουν ότι αυτός είναι αληθινός γορίλας. Κάποια στιγμή βαρέθηκε και αποφάσισε να εξερευνήσει το μικρό κλουβί του. Τη στιγμή που αποφάσισε να κινηθεί, πρόσεξε ότι ο κόσμος απ’ έξω,παρατηρούσε προσεκτικά κάθε του κίνηση. Αποφάσισε έτσι, να κάνει το πρόγραμμα πιο ελκυστικό και να τους δώσει ένα σόου. Λίγες μέρες αργότερα, βρίσκει τον εαυτό του να κρέμεται από τα κλαδιά ενός δέντρου με το ένα χέρι, να χορεύει βγάζοντας κτηνώδεις ήχους και με αυτόν τον τρόπο, να έχει μαζέψει ένα...
μικρό πλήθος έξω από το κλουβί του. Κάποια στιγμή, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει μερικά παιδιά που έχουν πλησιάσει στο κλουβί, κρέμεται με τα χέρια του από ένα κλαδί κάνοντας μερικά ακροβατικά.
Όμως το χέρι του ξεφεύγει και πετώντας πάνω από τον μεσότοιχο, προσγειώνεται κατευθείαν μέσα στο κλουβί του λιονταριού. Το λιοντάρι τον αντιλαμβάνεται κι αρχίζει να τον πλησιάζει απειλητικά. Ο ηθοποιός οπισθοχωρεί όσο μπορεί και βλέποντας ότι το λιοντάρι πλησιάζει, αρχίζει να φωνάζει:
- Βοήθεια! Βοήθεια! Παρακαλώ, βοηθήστε με!
Με αυτές τις κραυγές το λιοντάρι τον πλησιάζει σβέλτα και του ψιθυρίζει:
- Σκάσε ηλίθιε, έτσι που τσιρίζεις, θα μας απολύσουν όλους από εδώ μέσα.

Α ρε Κώστα

Μια φορά κι έναν καιρό, η προοδευτική σύζυγος αποφασίζει να κάνει δώρο στον άντρα της μια επίσκεψη σε στριπτιτζάδικο.
Φτάνουν στο strip club και ο πορτιέρης λέει στον άντρα της, “Γειά χαρά Κώστα! Τί κάνεις;”
Η σύζυγος τότε τον ρωτάει αν είχε ξαναπάει σε αυτό το στριπτιτζάδικο, αλλά ο Κώστας της λέει, “Όχι, απλά πηγαίνουμε μαζί στο γυμναστήριο.”
Όταν κάθησαν, η σερβιτόρα ρωτάει τον Κώστα αν θα πάρει το...
συνηθισμένο του ποτό και του φέρνει τη μάρκα ουίσκι που του αρέσει.
Η σύζυγος αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και τον ρωτάει:
- Από που και ως πού ήξερε η σερβιτόρα ποιό ποτό πίνεις συνήθως;
- Έρχεται κι αυτή στο ίδιο γυμναστήριο και μία φορά συζητάγαμε σχετικά με ποτά κλπ
- Ας το καταπιώ κι αυτό, λέει η σύζυγος.
Μετά από κάποια ώρα έρχεται και μία stripper στο τραπέζι τους, κάθεται στα πόδια του, τον παίρνει αγκαλιά και του λέει:
- Γειά σου Κωστάκη μου! Να σου κάνω το χορό που σε τρελαίνει αγόραρε;
Η σύζυγος πλέον είναι έξω φρενών, αρπάζει την τσάντα της και ορμάει έξω από το στριπτητζάδικο.
Ο Κώστας τρέχει από πίσω της και την βλέπει να μπαίνει σε ένα ταξί. Πρωτού προλάβει η σύζυγος να κλείσει την πόρτα, ο Κώστας προλαβαίνει και μπαίνει μέσα στο ταξί μαζί της. Προσπαθεί απεγνωσμένα να τα μπαλώσει, λέγοντάς της πως η στριπτιτζού τον πέρασε για κάποιον άλλο. Η σύζυγος όμως δεν τον πιστεύει και αρχίζει να του φωνάζει, να τον βρίζει, τον χτυπάει όλο νεύρα.
Τότε γυρίζει ο ταξιτζής το κεφάλι του και του λέει:
- Κώστα… φαίνεται ότι απόψε διάλεξες πολύ άγρια γκόμενα.

Ταξί

Γενικά έχω μια αποστροφή προς τα ταξί. Πέρα από το γεγονός ότι με ενοχλούν στον δρόμο λόγω οδηγικής συμπεριφοράς, για κάποιο λόγο δεν γουστάρω να τα χρησιμοποιήσω συνεπώς σπανίως έχω μπει σε ταξί, κυρίως σε περιπτώσεις που δεν μπορούσα να το περπατήσω και φυσικά δεν είχε συγκοινωνία. Ειδικά στην Πάτρα που όλα ήταν περπατήσημα, μιλάμε ταξί έπαιρνα μόνο για να πάω και να φέρω πράγματα στο ΚΤΕΛ. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις που το ταξί είχε λίγο περισσότερο από το λεωφορείο και εγώ με πράγματα ή έπαιρνα το λεωφορείο ή απλά περπάταγα.

Σήμερα όμως αναγκαστικα να μπω σε ένα και μπορώ να πω ότι ο ταξιτζής με εξέπληξε δύο φορές θετικά.

  1. Μόλις ξεκίνησε ζήτησε από τον συνεπιβάτη να βάλει ζώνη και φόραγε και ο ίδιος. Πραγματικά συγκλονιστικό.
  2. Όταν το παλικάρι ρώτησε αν μπορεί να καπνίσει, του είπε όχι. Μπράβο στο παλικάρι που ρώτησε καταρχήν, μπράβο και στον ταρίφα που του είπε όχι, παρόλο που από ότι κατάλαβα ήταν καπνιστής και ο ίδιος.

Να ειναι καλά οι συντεχνίτες στην Ελλάδα που δεν μας αφήνουν να πάμε στην δουλειά μας και μπήκα μετά από χρόνια σε ταξί. Ελπίζω να περάσουν πάλι χρόνια.

Ρεζιλίκια σήμερα στις συγκοινωνίες

Σήμερα με την απεργία των λεωφορείων να λήγει στις 8 το πρωί, αποφάσισα να πάω με λεωφορείο στην δουλειά μιας και μπροστά στο σπίτι μου απλά ήταν σταματημένα όλα.

Πως είναι δυνατόν να κάνουν 24η στο μετρό??

Πάω λοιπόν στο σύνταγμα να πάρω ένα από τα Χ14 και Ε14. Κλασσικά λεωφορεία του 15 λεπτου σε συχνότητα. Εγώ έφτασα 840 και έφυγα με το πόδια για την κάνιγγος στις 10. Στην 1.5 ώρα αυτή δεν πέρασε ούτε ένα από τα παραπάνω λεωφορεία. Όμως υπήρχαν τρία λεωφορεία ανά φάσεις εκτός υπηρεσίας, τα οποία όποτε χρειαζόταν μπαίναν στην γραμμή Χ95 που ειναι για το αεροδρόμιο και τους ξένους.

Δηλαδή πως πάει το παραμύθι πια σε αυτή τη χώρα? Αρκεί να μην γίνουμε ρόμπα στο εξωτερικό, αλλά κάνουμε και τις μαλακίες μας και δεν πειράζει που οι Έλληνες ταλαιπωρούνται.

Ποιος ζει σε αυτή τη χώρα δηλαδή? Έλληνες ή ξένοι? Ποιος έχει επιτέλους μεγαλύτερη αξία στην Ελλάδα? Οι κάτοικοί της ή κάποιοι τουρίστες?

Δεν ντρέπονται λέω εγώ. Και μας γαμάνε και μας έχουν και οι ίδιοι υπεύθυνοι σε αυτή τη χώρα σαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες.

Και το γελοίο της ιστορίας ειναι το γιατί έγινε αυτή η απεργία. Μα φυσικά για την Ολυμπιακή αλλά και γιατί οι κύριοι συνδικαλιστές θεωρούν κακό να ειναι δυνατή η απόλυση κάποιου εργαζομένου από μια ΔΕΚΟ. Ακόμα μερικοί άνθρωποι επιμένουν στο να πιστεύουν ότι κάποιοι έχουν άλλα εργασιακά δικαιώματα από άλλους.

Μεθυσμένα e-Mail?

Δεν πάμε καλά.

Οι χρήστες που έχουν την τάση να στέλνουν e-mail υπό την επήρρεια αλκοόλ όταν γυρίζουν από διασκέδαση τα Σαββατοκύριακα μπορούν τώρα να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά τους με ένα εργαλείο του Gmail που τους κάνει αλκοτέστ με απλά μαθηματικά προβλήματα.

Το Mail Goggles («προστατευτικά γυαλιά») ενεργοποιείται τα βράδυα και τα Σαββατοκύριακα, όταν ο χρήστης είναι πιθανότερο να βρίσκεται σε ασυνήθιστες καταστάσεις της συνείδησης. Αν δεν απαντηθούν οι πέντε ερωτήσεις που θέτει, η αποστολή του μηνύματος είναι αδύνατη.

«Μερικές φορές στέλνω μηνύματα που δεν θα έπρεπε να στέλνω» ομολογεί ο μηχανικός της Google Γιον Πέρλοου, εμπνευστής του Mail Goggles.

«Όπως τότε που έγραψα σε εκείνο το κορίτσι ότι δάγκωσα τη λαμαρίνα μαζί της. Ή εκείνη τη φορά που έστειλα νυχτερινό e-mail στην πρώην μου για να τα ξαναφτιάξουμε» εξηγεί.

Πηγή

Χρηματοπιστωτική κρίση με απλά λόγια

Όχι πως και εγώ έχω καταλάβει ακριβώς τι έπαιξε αλλά εδώ τα λέει απλά

Οι αγοραστές χάνουν τα σπίτια τους καθώς δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια που είχαν πάρει. Τους τα παίρνουν οι τράπεζες οι οποίες όμως δεν μπορούν να τα πουλήσουν καθώς η αγορά έχει καταστραφεί. Ήταν αυτές που έδωσαν δάνεια «με 0% προκαταβολή και 100% χρηματοδότηση», «χωρίς έλεγχο εισοδήματος, χωρίς ενοχλητικά δικαιολογητικά» όπως έλεγαν τα διαφημιστικά τους σποτ με τα οποία βομβάρδιζαν και μάγευαν τον κόσμο. Και ο κόσμος πείστηκε.
Άνθρωποι που δεν είχαν εισόδημα, ακόμα και άνεργοι, πίστεψαν στο αμερικάνικο όνειρο: Στο ωραίο σπίτι με την αυλή, αυτό που τόσο έντονα αντικατοπτρίστηκε στην λογοτεχνία του Στάινμπεργκ και στις ταινίες «για την αμερικάνικη οικογένεια» της δεκαετίας του 1960. Καμία άλλη κοινωνία δεν συνδύασε την απόκτηση μιας κατοικίας με την αναρρίχηση στον ταξικό ιστό και την καταξίωση, όσο η αμερικανική. Οι άνθρωποι αγόραζαν την είσοδό τους σε ένα κόσμο που ήξεραν από την αρχή πως δεν μπορούσαν να πληρώσουν, αλλά τους είχαν πει ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν.
Τα δάνεια αυτά ονομάστηκαν «τα δάνεια του ψεύτη», λέει γελώντας ο Τζιμ Ροκάκης, Διευθυντής του Δημόσιου Ταμείου του Κλίβελαντ, που κατάγεται από την Κρήτη. «Το 73% δεν είχαν καθόλου ή είχαν ελάχιστα τεκμήρια εισοδήματος. «Ρωτούσες κάποιον «πόσα βγάζεις» και σου έλεγε «α, βγάζω 100.000 δολάρια», όχι δεν έβγαζαν! Αλλά εάν δε ζητάς εκκαθαριστικό, αν δε ζητάς τη φορολογική δήλωση, τότε πώς να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ψεύδεται, ε λοιπόν ψεύδονταν!»
Δεν το ήξεραν αυτό οι τράπεζες; Εξαπατήθηκαν; Φυσικά και όχι! Όλο αυτό γινόταν εις γνώσιν τους. Αλλά για ποιο λόγο οι τράπεζες να δανείζουν χρήματα σε ανθρώπους που ξέρουν από την αρχή ότι δεν θα τους τα δώσουν πίσω; Για ένα και μόνο λόγο: Για να βγάλουν περισσότερα χρήματα! Και τα χρήματα δεν θα έρχονταν από τα κατασχεμένα σπίτια, αλλά από το χρηματιστήριο! Μάλιστα, από το Χρηματιστήριο της Γουόλ Στρίτ! Με άλλα λόγια, από την στιγμή που οι τράπεζες κατάλαβαν ότι μπορούσαν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα δανείζοντας τον οποιονδήποτε, τότε το παιχνίδι έγινε «δάνεισε όσο περισσότερα μπορείς και μην ανησυχείς αν θα τα πάρεις πίσω».
Δείτε αυτόν τον πραγματικά πανέξυπνο τρόπο που βρήκε η αγορά χρήματος για να βγάλει περισσότερα κέρδη. Η τράπεζα που έχει γεμίσει με εκατομμύρια υποθήκες σπιτιών από τα δάνεια που έχει δώσει, ξεφορτώνεται τα δάνεια αμέσως. Πως; Ιδρύει μια offshore εταιρεία και της πουλάει τα δάνεια. Η offshore παίρνει τα δάνεια και τα κόβει σε εκατοντάδες επενδυτικά πακέτα-ομόλογα, όπου μέσω της Γουόλ Στρίτ αγοράζονται από επενδυτές σε όλο τον πλανήτη. Έτσι στην «παγκοσμιοποιημένη» εποχή μας, το δάνειο ενός αμερικανού πολίτη, μπορεί να βρίσκεται στα χέρια ενός επενδυτή απ' το Πεκίνο.
Το οικοδόμημα των στεγαστικών δανείων κατέρρευσε όταν οι δανειζόμενοι δεν κατάφερναν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Τα ρίσκα ήταν πολύ μεγαλύτερα, από αυτά που οι μάγοι του καπιταλισμού είχαν υπολογίσει. Οι τράπεζες είχαν πουλήσει αέρα, οι μεσάζοντες είχαν πουλήσει αέρα, οι επενδυτές αγόρασαν αέρα. 8 τρισεκατομμύρια δολάρια διακινούνταν με αυτόν τον τρόπο.
Η ασυδοσία της ανεξέλεγκτης αγοράς καταβρόχθισε πρώτα τους ίδιους τους δημιουργούς της. Ο τραπεζικός κολοσσός Bear Sterns με οχτώ δεκαετίες ζωής κατέρρευσε μέσα σε δύο μέρες. Όλες οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Και μετά ακολούθησε μια παγκόσμια χιονοστιβάδα. Η παγκόσμια ζημιά υπολογίζεται σε 1 τρις δολάρια. Γεγονός που προκάλεσε τεράστια αύξηση σε βασικά τρόφιμα παγκοσμίως. Που με την σειρά του έκανε τους εξαθλιωμένους της Αιτής και τους φτωχούς της Αιγύπτου να συγκρούονται με την αστυνομία, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της πείνας.
Το τέλος μιας αυτοκρατορίας; « Τίποτε δεν διαρκεί για πάντα» λέει η οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Κολούμπια Γκρετσιέλα Τσιτσιλίνσκι. «Πρόκειται για ένα οικονομικό σκάνδαλο, που θα αφήσει βαθειά χαραγμένες τις πληγές του στον κοινωνικό ιστό και θα στείλει και άλλους άστεγους στους δρόμους».
«Αν εξοικονομούσαμε όσα ξοδεύουμε στο Ιράκ δεν θα είχαμε πρόβλημα» επισημαίνει ο Τζέιμς Σάντερς κοινοτάρχης του Far Rockaway της Νέας Υόρκης. «Αλλά δεν μπορείς να έχεις σφαίρες και γάζες την ίδια την στιγμή. Δεν μπορείς να έχεις σφαίρες και ψωμί την ίδια στιγμή Πρέπει να διαλέξεις.»

Υποκρισία και συμβιβασμός

Η ιστορία ξεκινάει ως εξής.

Μετά από μια συζήτηση φίλη μου λέει ότι ειναι κακό να πας στο στριπτιτζάδικο καθώς ουσιαστικά γίνεσαι ηθικός αυτουργώς σε ένα σύστημα που καταδυναστεύει απροστάτευες γυναίκες. Συμφωνώ....

ΟΜΩΣ το ίδιο δεν ειναι όταν αγοράζεις τα κινέζικα προιόντα? Το ίδιο δεν ειναι όταν πχ για λόγους ματαιοδοξίας αγοράζεις το παπούτσι της μόδας που φτοιάχθηκε πιθανά από παιδιά στην Ινδία? Και στην τελική ακριβώς ίδιο δεν είναι όταν αγοράζεις από μια εταιρία που αισχροκερδεί, αντί πχ να δίνει ένα ποσο για να βοηθήσει τους άπορους και τους ανθρώπους που πεινάνε?

Μια χαρά είναι υποκρισία, και τα λέω αυτά όταν εγώ πρώτος προτιμώ τα φθηνά προιόντα.

Αυτό που θέλω να πω είναι τα παλικάρια που το παίζουν γενικά πολύ ευαισθητοποιημένοι ξεχνάνε ακριβώς τι από όλα όσα πράττουν αναγκαστικά και μη δημιουργούν ή τροφοδοτούν μια προβληματική κατάσταση! Και φυσικά κράζουν ώς ανήθικα και ένοχα όλα όσα, αν δεν θα στερηθούν. Πχ εύκολα οι γυναίκες κράζουν τους άνδρες για το στριπτιτζάδικο, αλλά εύκολα και οι άνδρες κράζουμε τις γυναίκες για τις γούνες πχ σχετικά με τα ζώα.

Αυτό πηγάζει από την ίδια ακριβώς λογική του συμβιβασμού. Οι περισσότεροι mainstream τύποι ισχυρίζονται ότι καλό ειναι και να συμβιβαζόμαστε και λίγο, κάνοντας κύρηγμα σε αυτούς που κινούνται έξω από το συνηθισμένο πχ. Δεν σκέφτονται όμως ποτέ ότι ουσιαστικά κινούνται μέσα στα όρια που έτσι και αλλιώς έχουν ορίσει στον χαρακτήρα τους και στο τι μπορούν να κάνουν, όρια και περιοχή δράσης που δεν συμπίπτει με των υπολοίπων πάντα.

Δηλαδή δεν συμβιβάζονται πραγματικά καθώς δεν βγαίνουν έξω από το προκαθορισμένο έυρος επιλογών. Απλά διαλέγουν κάποιες από αυτές και επειδή κάποιες από αυτές είναι λίγο άσχημες, ή έστω σπάνιες ισχυρίζονται ότι συμβιβάζονται σε βαθμό θυσίας, καταδικόζαντας και τους υπόλοιπους ότι δεν ξέρουν να συμβιβάζονται.

Σιγά τα αίματα παλικάρι. Γιατί αν σου πει κάποιος να πράξεις κάτι έξω από τα προκαθορισμένα όρια σου, φυσικά και δεν πρόκειται και μάλιστα για να καλύψεις και την αδυναμία συμβιβασμού θα πεις ότι ειναι και τίποτα extreme και περιθωριακό, όπως ειναι (κατηγορείται) και αυτός που κινείται ήδη μέσα σε αυτή τη περιοχή.

Όπως πάντα είναι πιο εύκολο να κατηγορείς ότι δεν κατανοείς ή ότι θα τσούξει τον κώλο, παρά να προσπαθήσεις να το κατανοήσεις.

Υπέρ της κοπελιάς πάντως το γεγονός ότι όταν της το εξήγησα αμέσως έπιασε το νόημα καθώς, τις ατασθαλίες της θα της κάνει όπως και εγώ τις δικές μου. Τουλαχιστον απλά να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε και να έχουμε γνώση των ευθυνών και φυσικά συνέπειων τους.

Κρίνουμε πάντα τους άλλους όπως θέλουμε να μας κρίνουν. Μια έτσι και μια γιουβέτσι δεν γίνεται ας το πιστεύουμε αυτό φανατικά σε αυτή τη χώρα, ειδικά όταν συμμετέχει το εγώ μας.